Для вчителів географії, економіки

Сьогодні компетентнісний підхід впроваджується на всіх рівнях освіти, оскільки його не тільки визнано дієвим інструментом інтенсивного індивідуального розвитку кожної людини, а ще й джерелом інноваційних змін у країні. І саме тому в Законі «Про освіту» 2017 року з’являється перелік ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині для успішної життєдіяльності, однією з яких є підприємливість та фінансова грамотність. Тому під час навчання в школі ми маємо формувати в учнів не тільки системні економічні знання та уміння. Наша мета -  формування компетентності підприємливості та фінансової грамотності як важливих якостей, необхідних для ефективного виконання економічних завдань, впродовж навчання та в подальшій самореалізації у самостійному житті.

Карта, як засіб навчання географії, відіграє дві важливі ролі - вона формує образ території і є джерелом вивчення взаємозв’язків між її складовими.

У сучасному інформаційному суспільстві необхідна учителю інформація все частіше і частіше налається в цифровому (електронному) вигляді. Тобто географічна просторова інформація використовується в цифровій формі.

Карта перестає бути статичним символічним об'єктом. Сьогодні в Інтернеті можна побачити різноманітні цифрові карти, наприклад хмарності, торнадо, цунамі, вулканізму тощо. Інтернетом користуються всі учні, і тому їм вже нецікаво працювати з паперовими картами, та й застарівають вони зараз дуже швидко - за 1-2 роки.

Картографічні ресурси, використання яких можливе на уроках географії, відрізняються різноманіттям. Це –  цифрові інтерактивні карти та атласи, сервіси Google, інші інтерактивні сервіси тощо. В навчальному модулі розглянемо приклади використання електронних картографічних матеріалів.

Модуль спрямований на формування в учнів економічного світогляду, розвитку творчого мислення, а також на придбання навичок критичного мислення, аналізу та об’єктивної оцінки економічної ситуації, прийняття самостійних рішень при змішаній та дистанційній формі навчання. Даний модуль розрахований на 30 годин.

Модуль спрямований на формування учителем в учнів як ключових (основні змістові лінії), так і предметних (географічних) компетенцій на уроках географії згідно діючої програми для учнів 6–11 класів, а також на розвиток в учнів геопросторового мислення та придбання навичок критичного мислення. Даний модуль розрахований на 30 годин.

Оскільки в дистанційному та частково в змішаному навчанні відсутній безпосередній контакт між учителем та учнем, вкрай необхідно організовувати та подавати інформацію учням з урахуванням психологічних особливостей. Адже саме вони багато в чому і визначають ефективність навчання.

Існує велика кількість ресурсів для створення відповідного е-контенту для уроків географії. В цьому модулі ми розглянемо можливості програмного засобу Mozabook.

Мета модуля – розширити знання про чинники, що вплинули на формування чисельності населення України у ХХ ст., закономірності відтворення населення через вивчення процесів народжуваності, смертності, шлюбності, розлучуваності, міграції. Звернути увагу вчителів на демографічні процеси, що відбуваються в Україні та світі, і пояснити їх вплив на економічний розвиток своєї країни та світу. Даний модуль розрахований на 30 годин.