Основні засади мовної освіти, які визначені Радою Європи, знайшли відображення в розробці та прийнятті ряду документів, спрямованих на покращення стену викладання та вивчення іноземних мов, поетапного реформування мовної освіти в Україні, приведення її у відповідність до Європейських стандартів на основі поглиблення демократизації та гуманізації освіти, забезпечення рівних можливостей для особистісного, освітнього та професійного розвитку учнів, доступу до джерел інформації, що реалізують особистісно - орієнтований, діяльнісний та соціокультурний напрямки у вивченні іноземних мов і визначають основну мету навчання, яка полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції: аудіювання, говоріння, читання, письмо, тобто оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування.

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається, і відноситься до письмової форми мовлення. У зв'язку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця. Змістовий аспект читання залежить від процесуального і полягає в досягненні розуміння інформації, яка сприймається читцем, завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв'язків тексту.

Практичне опрацювання культурологічних матеріалів щодо особливостей розвитку художньої культури Франції в епоху Середніх віків та доби Відродження.