Phrasal Verbs are really tricky for our students. It’s just hard to get them right, and they are everywhere in the English language. It’s high time for some new teaching tips, activities and games to help you make phrasal verbs fun – and to help your students remember them. We hope you’ll enjoy using them in your classroom!

Вміння доносити ідеї чітко, ясно й структоровано також є складовою критичного мислення. Курс присвячено способам наочного та зрозумілого викладення актуальної інформації.

Курс  присвячений розгляду аналітичної діяльності в контексті критичного мислення. Запропоновані окремі інструменти аналізу складних ситуацій та пошуку можливостей вирішення.

 

Кожна людина інтерпретує ситуацію у власний спосіб. Важливо розрізняти факти та їх інтерпретацію. Курс присвячений розгляду поняття "інтерпретація" як складової КМ. Безпосередньо словосполучення "критичне  мислення" також має різноманітні інтерпретації, що розглянуті у матеріалах Блоку, Показано зв'язок інтепретації як способу моделювання ситуації з подальшим її розвитком. Запропоновані конкретні схеми побудови моделі ситуації.

 

Основні засади мовної освіти, які визначені Радою Європи, знайшли відображення в розробці та прийнятті ряду документів, спрямованих на покращення стену викладання та вивчення іноземних мов, поетапного реформування мовної освіти в Україні, приведення її у відповідність до Європейських стандартів на основі поглиблення демократизації та гуманізації освіти, забезпечення рівних можливостей для особистісного, освітнього та професійного розвитку учнів, доступу до джерел інформації, що реалізують особистісно - орієнтований, діяльнісний та соціокультурний напрямки у вивченні іноземних мов і визначають основну мету навчання, яка полягає у формуванні в учнів комунікативної компетенції: аудіювання, говоріння, читання, письмо, тобто оволодіння мовою як засобом міжкультурного спілкування.

Читання іноземною мовою як комунікативне уміння та засіб спілкування є, поряд з усним мовленням, важливим видом мовленнєвої діяльності та найбільш розповсюдженим способом іншомовної комунікації. Читання є рецептивним видом мовленнєвої діяльності, який включає техніку читання і розуміння того, що читається, і відноситься до письмової форми мовлення. У зв'язку з цим виділяють змістовий та процесуальний аспекти діяльності читця. Змістовий аспект читання залежить від процесуального і полягає в досягненні розуміння інформації, яка сприймається читцем, завдяки декодуванню графічних знаків та смислових зв'язків тексту.

Курс присвячений ключовому інструментові критичного мислення - вмінню ставити запитання. Види питань, моделювання ситуацій через питання, модерування нестандартних питань є змістовним навантаженням блоку.  Сократівський діалог та Сократівське опитування як найвідоміша форма реалізації майстерності ставити питання.

Основні етапи навчання лексики, ефективні вправи, призначені для навчання лексики на уроках англійської мови.